Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2023

SLEDUJTE TAKÉ INFORMACE V AKTUALITÁCH!!!

Žák odevzdá vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce nejpozději do 1. prosince 2022 řediteli školy.


Termíny praktických zkoušek z odborných  předmětů profilové části MZ:
•  V týdnu od 17. 4. 2023 – EP 4., ES 4. (EP)
•  V týdnu od 24. 4. 2023 – AE 4., IT 4.

Termíny písemných prácí profilové části MZ:
• 11. 4. 2023 písemná práce z českého jazyka a literatury
• 12. 4. 2023 písemná práce z anglického jazyka, německého jazyka a ruského jazyka

Termíny didaktických testů společné části MZ:
• Od 2. 5. 2022 do 5. 5. 2023

> Časový rozvrh konání didaktických testů společné části MZ (jednotné zkušební schéma) určí MŠMT do 15. ledna 2023 způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Termíny ústních zkoušek profilové části MZ:
•  V týdnu od 16. 5. 2023 – AE 4., IT 4.
•  V týdnu od 22. 5. 2023 – EP 4., ES 4.

MŠMT zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup do 31. března 2023.

Termíny oznámení výsledků MZ a zpřístupnění dokumentů škole z Centra pro získávání výsledků vzdělávání – CERMATu (dále jen Centrum):
> Výsledky z písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků oznámí žákům předseda maturitní zkušební komise nejpozději v době konání ústních zkoušek.
> Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum nejpozději 15. 5. 2023. Nejpozději následující pracovní den ředitel školy zpřístupní žákům výsledky formou výpisu výsledků didaktických testů.
> Vysvědčení zpřístupní Centrum prostřednictvím  informačního systému řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu. Ředitel školy bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce.


Složení maturitních komisí praktické maturitní zkoušky, obhajoby maturitních prací a ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky – nebylo dosud stanoveno


Žákovský seznam literárních děl z českého jazyka a literatury musí žáci odevzdat řediteli školy do 31. března 2023.


Témata pro ústní maturitní zkoušku z cizích jazyků
Anglický jazyk
Německý jazyk – pouze IT 4.
Ruský jazyk – pouze IT 4.


Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro společnou a profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023

Témata ke zkouškám z odborných předmětů profilové části maturitní zkoušky:

Obor: Aplikace elektrotechniky
Zaměření: Automatizační technika

Obor: Aplikace elektrotechniky
Zaměření: Elektroenergetika

Obor: Elektronické počítačové systémy

Obor: Informační technologie

Obor: Strojírenství


Žádosti o přezkum výsledků výsledků či průběhu maturitní zkoušky:


Informace o zdravotním a sociálním pojištění najdete zde


Veškeré informace najdete na https://maturita.cermat.cz/

Rozvrhy a suplování

Číslování týdnů se řídí zásadně pořadím týdne v kalendáři. Horní polovina dne je rozvrh pro lichý týden, spodní pak pro sudý.

Mimořádné změny rozvrhu (při praxích, maturitách a podobně) jsou zveřejněny na Nástěnce

V případě problémů se zobrazováním aktualizovaných rozvrhů (zobrazují se neaktuální), zkuste vymazat cache svého prohlížeče, případně dočasné soubory ve Vašem počítači.